Hvem er vi

Mål og strategi

Din Utvikling er basert på følgende forretningsidé: 

 

"Vi skal fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle."

Vi leverer arbeidsmarkedstiltak til NAV, og bistår enkeltpersoner til å komme i arbeid og til å bli i arbeid over tid.

Som privateid selskap skal vi drive lønnsomt. Dette forutsetter at vi leverer bedre kvalitet på tjenestene våre til samme eller lavere kostnad enn det kundene kan få på andre måter. Innen arbeidsmarkedstiltak betyr dette at vi må få flere deltakere i arbeid til en lavere kostnad enn alternativene. Det er både vårt ansvar overfor storsamfunnet, og en forutsetning for å overleve på lang sikt.

Strategien vi har valgt for å nå selskapets mål er at både arbeidsgivere, enkeltdeltakere og samfunnsregnskapet skal komme positivt ut av arbeidet vi utfører. Dette er også veien til langsiktig lønnsom drift.

Ansatte

Din Utvikling har ca. 260 ansatte, fordelt over hele landet. I tillegg har vi et lite antall frittstående konsulenter vi leier inn ved kortvarige og midlertidige behov.

Som kompetansebedrift er vi avhengige av dyktige og motiverte medarbeidere. Vi jobber for at alle ansatte skal ha kjennskap til mål og resultater i egen avdeling, og for at de forstår hvordan de påvirker helheten. Dette øker kvaliteten på arbeidet vårt.

Organisering

Din Utvikling er et heleid datterselskap av Frisk Utvikling AS og inngår i Frisk Utvikling-gruppen. Vi samarbeider med våre søsterselskaper innen Arbeidsinkludering (Oppfølgingsenheten Frisk), Bedriftshelsetjenester (Frisk HMS og M3 Helse), Spesialisthelsetjenester (Oppfølgingsenheten Frisk) og privat konsulentvirksomhet (KGF). Gjennom Frisk Utvikling samarbeider selskapene om kompetanseutvikling, digitale løsninger, administrasjon og støttefunksjoner. Samarbeidet gjør at vi kan ha stor faglig bredde og investere i utviklingen av verktøy, metoder og ansattes kompetanse.

Din Utvikling består av ca. 30 lokale avdelinger. Det er her det daglige arbeidet gjennomføres, og vi har svært kompetente ansatte som jobber hos oss. Selskapets oppgave å tilgjengeliggjøre systemer, metoder og verktøy som lar disse gjøre en best mulig jobb.

Faglig utvikling

Tiltaksbransjen innen Arbeidsinkludering har vært i stor utvikling de siste årene. Større konkurranse i bransjen og økt fokus fra NAV på kvalitet har bidratt til at flere deltakere kommer i arbeid. Din Utvikling og søsterselskapene har som mål å være markedsledende i levert kvalitet, målt i hvor mange enkeltdeltakere som både opplever å bli godt ivaretatt og oppnår et stabilt og varig ansettelsesforhold.

For å øke kvaliteten i våre leveranser, har Din Utvikling bygget en sterk intern fagavdeling som videreutvikler praktiske metoder og verktøy, og som tilgjengeliggjør dette for våre veiledere. Vi har også en IT- og driftsavdeling som har utviklet det vi vil hevde er markedets beste administrasjonssystem for deltakerinformasjon, rapportering og håndtering av personsensitiv informasjon – bygget for å imøtekomme alle krav i ny GDPR-lovgivning.

Våre søsterselskaper leverer både medisinsk forskning og spesialisthelsetjenester til sykehussektoren, med et stort antall leger, psykologer og andre klinikere. Med et sterkt fagmiljø innen relevante disipliner har vi de beste forutsetninger til å være ledende i utviklingen av effektive programmer og tiltak innen Arbeidsinkludering.

Historie

Din Utvikling har gitt bistand til medarbeidere som bytter jobb siden 2004, først med private selskaper som kunder. I 2009 ble vi tildelt første rammeavtale med NAV, og vi skilte deretter ut tjenestene til private kunder i et eget selskap, det som i dag er Konsulentgruppen Frisk (KGF). Fra 2010 og frem til i dag har Din Utvikling utelukkende vært leverandør til NAV. I samme periode har både Din Utvikling og markedet for arbeidsmarkedstiltak vært gjennom store endringer. Økende digitalisering og profesjonalisering, sammen med økt konkurranse, har hatt en stor positiv effekt på kvaliteten i leveransene.

Våren 2018 inngikk Din Utvikling et samarbeid med selskapene Oppfølgingsenheten Frisk og Frisk HMS, under paraplyen Frisk Utvikling. Alle de tidligere eierne av selskapene gikk da sammen med Credo Partners, med et ønske om å videreutvikle både Din Utvikling og søsterselskapene til å kunne levere bedre tjenester enn vi kunne gjort alene.