Hvordan jobber vi

Våre kunder

NAV-enheten i hvert fylke setter utvalgte tjenester ut på anbud. Gjennom anbudskonkurransene avgjøres hvilke selskaper som kan levere den beste tjenesten til lavest mulig kostnad. Der Din Utvikling kan dokumenter å levere den beste tjenesten, tildeles vi rammeavtaler på inntil fire år med et enkelt fylke.

I de fire årene Din Utvikling har rammeavtale med et fylke, kan veiledere ved NAVs lokalkontorer i dette fylket søke inn enkeltdeltakere til oss. Det er som regel NAV-veilederne ved lokalkontorene som følger opp den enkelte deltakeren mens de er hos oss. Brukere av våre tjenester er personer som enten står helt utenfor arbeidslivet eller som trenger bistand for å øke sin arbeidsdeltakelse.

Vi ser våre forpliktelser overfor kundene som tredelt. Enkeltdeltakeren skal komme i arbeid eller øke sin arbeidsdeltakelse. NAV skal motta dokumentert kvalitet for alle sine deltakere, noe som ofte inkluderer gode anbefalinger om videre bistand. Storsamfunnet skal se en økt andel av befolkningen i arbeid. Hver enkelt som går fra å motta ytelser fra det offentlige til å forsørge seg selv utgjør en betydelig forskjell – både i enkeltpersonens liv og i samfunnsregnskapet.

Våre tjenester

Din Utvikling leverer tre hovedkategorier av tjenester til våre brukere. Alle tre er sentrert rundt Arbeidsinkludering. Arbeidsinkludering retter seg mot grupper og enkeltpersoner som enten står utenfor arbeidslivet eller som er i fare for å falle utenfor arbeidslivet. Vi bistår den enkelte med veiledning og opplæring enten for å komme i arbeid, eller for å stå i arbeid over tid. Dette innebærer tett dialog både med arbeidstaker/arbeidssøker og arbeidsgiver. Hovedkategoriene av tjenester vi leverer er gruppetiltak, individuell veiledning og fagopplæring.

Gruppetiltak kan ha en varighet fra 2 til 22 uker, men de fleste gruppetiltakene varer 4-6 uker. I et gruppetiltak samles 12-30 deltakere med lignende bistandsbehov. I gruppetiltakene gir vi deltakerne både opplæring og veiledning i relevant kunnskap og relevante ferdigheter.

Individuelle tiltak gjennomføres med én karriereveileder og én deltaker, over en periode som vanligvis strekker seg fra tre måneder til ett år. Prosessen kan i enda større grad enn et gruppetiltak tilpasses den enkelte deltaker.

Fagopplæring gjennomføres som en kombinasjon mellom fagspesifikk opplæring og karriereveiledning. Deltakerne får enten opplæring i bransjespesifikk kunnskap eller i grunnleggende norskferdigheter, samtidig som de samarbeider med våre karriereveiledere om hvordan de kan bruke kompetansen til å komme i arbeid. I enkelte tilfeller samarbeider vi også med eksterne leverandører av fagmoduler.

Faglig fundament

Karriereveiledning er en fagprofesjon. Både NTNU, OsloMet, Høgskolen Innlandet og flere andre tilbyr nå utdanning innen Karriereveiledning. I gruppetiltakene benyttes også Voksen- og Minoritetspedagogikk. Teamene i våre avdelinger er i tillegg supplert med veiledere som har HR- eller lederkompetanse fra næringslivet. Effektiv tilrettelegging og veiledning forutsetter kompetanse både om veiledning, undervisning og generelt om arbeidslivets krav og forventinger.

Arbeidsinkludering for personer med tilretteleggingsbehov tar utgangspunkt i Supported Employment, en metode innen karriereveiledning. Supported Employment bygger på forutsetningen om at alle som vil komme i arbeid kan komme i arbeid med riktig bistand.